Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2014

I didn’t like my name until you said it.
— Unknown (via seehowtame)
Reposted fromstumph stumph
6819 b71d

lzbth:

this is my favourite i cannot pu t it into words poor ian

Reposted fromCalysto Calysto
7231 e1ff 390
Reposted fromkahaluv kahaluv
TorZirael
Wiem, że mieszkasz we mnie. Widzę Cię w sobie - przejawiasz się we mnie tym wszystkim, czemu mogę zaufać - rytmom, przypływom i odpływom, pulsowaniu i zanikaniu. Należę do słońca i księżyca, bowiem należę do Ciebie, należę do świata roślin i zwierząt, bowiem należę do Ciebie.
— Olga Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny"
Reposted frombackground background
TorZirael
7367 45ae 390
well...yes.
Reposted fromtenderoni tenderoni

October 30 2013

TorZirael

October 22 2013

9282 a7a4 390

thescienceofobsession:

And that, right there, is the nicest he is to a stranger in the whole series.

Reposted fromheadlinecreative headlinecreative
TorZirael

"Marzę o cofnięciu cza­su. Chciałbym wrócić na pew­ne roz­sta­je dróg w swoim życiu, jeszcze raz przeczy­tać uważnie na­pisy na drogow­ska­zach i pójść w in­nym kierunku."

— J. L. Wiśniewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
TorZirael
7893 d967 390
Reposted fromkarna karna
8610 bc75 390
Reposted fromdame-de-lotus dame-de-lotus
TorZirael
3446 115d 390
Reposted fromzycie zycie
8752 ef2e
Reposted fromsarcasticdumpling sarcasticdumpling
TorZirael
0868 3409 390
Reposted fromcefuj cefuj
TorZirael
1928 dff0 390
Reposted fromAngelusion Angelusion
5505 7157 390
TorZirael
Niby takie wzniosłe słowa, a kurewskie czyny, Diabłu przynoszę dzisiaj twoje oczy w oświadczyny.
Reposted fromSoulwhore88 Soulwhore88
TorZirael
7707 8b29 390
Reposted fromMamba Mamba

October 11 2013

8006 1c52 390

septagonstudios:

Alejandro Giraldo

BOTTLED

Reposted frompiecesofbird piecesofbird
TorZirael
8001 f40b
Reposted fromMuppet Muppet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl